GDPR

Allmänt

För oss är det viktigt att du alltid känner dig trygg med hur vi behandlar de uppgifter vi får av dig.

Du ska kunna känna dig säker på att vi hanterar uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som vi direkt eller indirekt kan använda för att identifiera dig, till exempel ditt namn, ditt kundnummer eller din adress. När du kontaktar oss via till exempel e-post så blir de konversationerna  personuppgifter om de kan kopplas till dig.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi registrerar enbart uppgifter om dig som du förser oss med och som krävs för att vi ska kunna leverera vår tjänst till dig som kund. De uppgifterna kallar vi bokningsuppgifter.

Genom att boka en tjänst av oss så ger du oss ditt samtyckte att registrera de uppgifterna som krävs för den tjänsten, till exempel ditt namn, adress, betalningsmetod eller i vissa fall identifieringsuppgifter (pass, ID-kort) m.m.

Vi garanterar att uppgifterna lagras på ett säkert sätt, att enbart behöriga har åtkomst till de och att vi enbart använder de för det syftet som är beskrivet i den här policyn.

Vad används uppgifterna till?

1.       Bokningsuppgifter användas för att vi ska ingå eller fullgöra avtalet med dig när du köper en tjänst av oss.

2.       Bokningsuppgifterna används även för att uppfylla rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföringsändamål.

3.       Om du har givit uttryckligt samtyckte att ta del av marknadsföringsmaterial, kampanjer eller andra erbjudanden från oss.

Hur samlar vi in uppgifter?

·         Vi samlar in personuppgifter i samband med att du blir kund hos oss eller bokar tjänster av oss.

·         Vi samlar in personuppgifter om dig när du kontaktar oss genom vår kundservice i olika ärenden som rör tjänster du köper av oss.

·         Vi samlar in personuppgifter som genereras när du använder någon av våra tjänster t.ex. sådan information som vi behöver för att debitera eller hantera tjänster du köper av oss, till exempel debitering av telefonsamtal eller extra-tjänster.

·         Vi samlar in personuppgifter när du väljer att svara på kund- och enkätundersökningar och när du prenumererar på våra nyhetsbrev

·         Vi inhämtar även personuppgifter från privata och offentliga register, såsom t.ex. UC och SPAR.

·         Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare

Hur länge sparas uppgifterna?

Enligt integritetslagstiftningen får vi inte spara personuppgifter om dig längre än vi behöver utifrån det syfte som vi behandlar dem för.

Vi sparar därför aldrig personuppgifter längre än nödvändigt eller för att de kan vara "bra att ha".

Eftersom dina personuppgifter behandlas för olika syften så har de även olika livslängd hos oss och gallras efter olika regler.

Generellt kan man säga att vi aldrig behåller uppgifterna längre än nödvändigt, till exempel tas en e-postbokning bort direkt när det har sparats i vårt bokningssystem.

·         Kunduppgifter sparar vi, om vi inte anger någonting annat när du blir kund, så länge som du är kund hos oss och i 12 månader efter att du senaste beställde tjänsten. Däremot kan personuppgifter ligga kvar i andra system, t ex ekonomisystem där vi behöver spara de längre för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

·         Kontakter med vår personal gällande din bokning sparas maximalt 12 månader efter att ärendet har lösts

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Det får du genom den här integritetspolicyn. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på info@lvh.se

Utöver rätten att ta del av informationen som vi lagrar hos oss så har du även rätt att begära utdrag, rättelse, radering och begränsning av de uppgifterna som vi lagrar om dig.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (även kallat registerutdrag). Det är viktigt att ingen annan tar del av dina uppgifter så för att ta få tag på ett registerutdrag så krävs det att du skickar en underskriven begäran till oss och bifogar en kopia på en giltig ID-handling i ditt namn.

För att snabba på behandlingen får du gärna ange vilka uppgifter du är intresserade av. Om du skickar flera begäran så kan vi komma att ta ut en avgift för vår hantering.

Utdraget kommer att skickas till dig inom 30 dagar efter att vi fick din begäran. Om materialet är omfattande eller om vi av någon annan anledning inte kan uppfylla den tidsgränsen så kommer vi att informera dig om det.

För att begära rättelse, ändring, utdrag eller radering, vänligen skicka en begäran där du anger vad du vill ha för uppgifter, ditt namn, personnummer, telefonnummer, din adress och signerar den samt en kopia på en giltig id-handlig och skickar det till:

Linköping City Hotell

Att: Dataskyddsombud

Klostergatan 52A

582 23 Linköping

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande integritetsskyddsregler så bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt.

Cookies

För att du ska få relevant information när du besöker vår hemsida så samlas så kallade cookies in. När du först besöker vår sida så får du valet att tillåta eller neka användningen av cookies.